Regels MMC

SPELREGLEMENT
MANNENMAANDAG COMPETITIE
(VANAF 21-02-2018)

 

Beste deelnemers,
Op het wedstrijdschema kun je zien dat er volgens het speelschema alleen op maandagen zal worden gespeeld. Als wedstrijden uitvallen door overmacht (weeromstandigheden, bestuurlijke beslissingen), deze zullen op een maandag worden ingehaald zie baan / wedstrijdschema. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan zal bij hoge uitzondering op een andere dag, welke door de commissie wordt bepaald, worden ingehaald. Aanvang van de wedstrijden blijft hetzelfde als op de maandagavond.
• 1 enkel en 3 dubbelpartijen per wedstrijd. Aanvang van de enkel partij om 18:00u
• Elke partij gaat om 2 sets. Set winnaar is diegene die het eerst 6 games heeft gewonnen.
• Maximaal 2 en minimaal 1 enkel spel(en), de dubbelspelen maximaal 2 meer dan het aantal te spelen poule wedstrijden, per deelnemer.
• Diegene die het enkelspel niet mag/kan spelen meldt dit “voor de competitie” bij Thedor van Doorn.
• Bij afwijking van de vorige spelregel worden punten in mindering gebracht of de reden moet bij de commissie (schriftelijk) bekend zijn voordat zich problemen voordoen ten aanzien van de gestelde regel.
• Na de wedstrijden het wedstrijdformulier naar waarheid invullen en na ondertekening door beide captains inleveren bij de commissie evenals de gebruikte tennisballen.
• Wanneer er blijkt dat er gefraudeerd is op het wedstrijdformulier dan heeft dat betreffende team de wedstrijd met 8-0 verloren. De setstanden zullen dan 0-6 zijn. Bij herhaling kan uitsluiting van MMC zomer en winter van toepassing zijn.
• Invallers kunnen worden gevraagd uit dezelfde of een lager poule. Men dient dit voor de wedstrijd te overleggen met de commissie (man van de Maandag).
• Een wedstrijd winnen is leuk, een gezellige avond en goed contact met team- en clubleden is op termijn veel leuker.
• Spreek binnen het team goed af wie de eerste enkel partij speelt en zorg voor tijdige aanwezigheid (tussen 17:45u-18:00u). Bij afwezigheid en zonder bericht is om 18:15uur de eerste set van de enkelpartij verloren en om 18:30uur is de gehele enkelpartij verloren. Na 19:00uur is de 1e dubbel verloren, om 19:30uur is de 2e dubbel verloren en om 20:00uur is de 3e dubbel verloren. De setstanden zullen dan als 0-6 worden ingevuld.
• Indien door weersomstandigheden een partij komt te vervallen, wordt op dat moment bekeken of deze wordt ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, zal een 4-4 uitslag het gevolg zijn. De setstanden zullen dan als 6-5 5-6 worden ingevuld.
• Op het einde van de competitie zal de 1e van de poule promoveren en de laatste van de poule degraderen. Alleen in bijzondere gevallen kan hier van afgeweken worden. Dit is aan de commissie ter beoordeling. Denk aan nieuwe teams, nieuwe teamsamenstelling, opzegging van teams enz.
• Het eventueel verplaatsen van wedstrijden zal altijd door de commissie gebeuren. Het is dus niet mogelijk om als teams zelf onderling een datum af te spreken om een wedstrijd (of gedeelte daarvan) te verplaatsen of in te halen.
• Langdurige blessures en/of verhinderingen: geef ze door aan de MMC commissie. Voorkomt een hoop irritaties.
• Elk team dat zich wenst aan te melden dient dat uiterlijk te doen op de door de commissie bepaalde sluitingsdatum. Dit i.v.m. planning van de wedstrijden. Te laat aanmelden betekent geen deelname. Commissie is gerechtigd daarvan uitzonderingen op te maken.
• Uitbreiding van het team gedurende een lopende competitie dient voorafgaand aan deelname aan de commissie te worden gemeld waarvoor commissie goedkeuring dient te verlenen.
• Elk team moet tenminste uit 7 deelnemers/teamleden bestaan bij aanvang van de competitie, blijkende uit het inschrijfformulier.
• Kosten per opgegeven teamlid is € 7,=.
• Betaling van de deelnamekosten geschiedt middels automatische incasso bij de
captain van het team, e.e.a. conform gegevens inschrijfformulier.
• Incasso geschiedt in de maand september m.b.t. winter MMC en in februari m.b.t. zomer MMC. Indien incasso in een andere maand geschiedt zal de commissie dat kenbaar maken via de captains WhatsApp.
• Gedurende de competitie bestaat geen recht op teruggaaf van deelnamekosten door uitval van teamleden.
• Leden Van Verdiensten (LVV) en daarbij horende royalty’s c.q. kortingen zijn niet van toepassing op de deelnamekosten van MMC. Uitzondering hierop zijn LVV’s waarbij de titel is verkregen door MMC commissie activiteiten. Voor deze LVV’s is deelname aan MMC kosteloos.
• Captains, informeer je teamleden tijdig en volledig.
• Waarin de bovenstaande spelregels niet voorzien, geeft de MMC commissie een oplossing.

Wij wensen alle deelnemers een sportieve, maar vooral een gezellige competitie.
DE MMC COMMISSIE